Voel de energie en leg het vast!

Een reflectie op het event van 1 februari door Mike Floothuis

Voel de energie als deel van het opschrift op de Papendal-pen, was nagenoeg profetisch voor het karakter van de recente bijeenkomst van Netwerk STOOM op Papendal, want deze vloeide over en weer van begin tot eind van de presentaties bij alle aanwezigen, mede dankzij de aanstekelijke energie van de niet alleen procesmatig, maar ook inhoudelijk sterke dagvoorzitter.

Het tweede deel van het opschrift op de Papendal-pen betreft de korte, hiernavolgende beschouwing. De presentatie van de VNG en het Ministerie van BZK stond in het teken van de onderling verschillende afstand tot de burger-waar-het-allemaal-voor-gedaan-wordt: vanuit het ministerie wat meer op afstand en vanuit gemeente en provincie wat sterker nabij. Hierbij kwam ook de verkenning van een mogelijk grotere rol voor de provincie in het krachtenveld centraal-decentraal aan de orde.

Adlasz en SEP

Bij de presentatie van de aan STOOM gelieerde partijen Adlasz en SEP dienden zich als het ware twee delen van één brein aan, bestaande uit een PDCA- en een IMWR-hemisfeer, waarbij het PDCA-deel meer gericht was op de Letter met verantwoordingsgerichte top-down-control vanuit systemen en het IMWR-deel meer op de Geest met bottom-up soft-control vanuit de menskant. Een mooie, veelbelovende combinatie, in lijn met de doorontwikkeling van de met de Overheidsontwikkelcyclus verbonden vraagstelling met zowel PDCA- als IMWR-elementen.

De Cyclus

Bij de presentatie van STOOM over de Overheidsontwikkelcylus werden ontstaan en ontwikkeling in historisch perspectief belicht, met als tastbaar actueel sluitstuk het prachtig verzorgde boekwerkje. Wellicht dat de naamgeving over een aantal jaren verder evolueert tot Leer en Ontwikkelcyclus voor Overheden, om nòg dichter bij de essentie te komen van waar STOOM voor staat. Bij het hanteren van de Overheidsontwikkelcyclus hoort geen eenmalig fotografisch vastgelegde finish of een van datum voorziene trofee aan een wand, maar genuanceerde mondelinge en schriftelijke feed-back als tussentijdse momentopname, aan de hand waarvan een organisatie zich verder kan ontwikkelen. Het gunstigste scenario daarbij is, dat het Sisyphus-achtige PDCA-wiel opwaarts blijft bewegen en daarbij niet stagneert, om vervolgens bij gebrek aan draagvlak of draagkracht, naar beneden te schuiven. De praktijk van organisatieontwikkeling is immers weerbarstig en verloopt vaak schoksgewijs. Daarbij komt nog, dat verandering van bestuur of management, ook verschil van opvatting over nut en noodzaak van te hanteren instrumenten met zich mee kan brengen. Besturen kunnen gesteund door hun organisaties de zichtbare doelpunten in the spotlight maken. Organisaties kunnen op de achtergrond hun bijdragen leveren en daarmee intern scoren met verdere ontwikkeling aan de hand  van de Overheidsontwikkelcyclus.

De meetlint-gadget staat daarbij zowel voor het cyclische Meten is Leren, als voor het daaruit voortvloeiende Leren leidt tot Verbeteren. De musketonhaak symboliseert de noodzaak tot het borgen van de met de toepassing van de Overheidsontwikkelcyclus verworven kennis en inzichten.

Share X
Share Linkedin
Share E-mail